Reklamacje

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@irca.pl, lub w formie pisemnej na adres International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o.o. Aleja 3 Maja 12, piętro V, 00-391 Warszawa.

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, IRCA udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, IRCA:
– wyjaśni przyczynę opóźnienia
– wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
– określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Nierozpatrzenie reklamacji w wyznaczonym ustawowo lub przedłużonym terminie będzie równoznaczne z rozpatrzeniem reklamacji zgodnie z wolą Klienta

Odpowiedź na reklamację IRCA przekazuje Klientowi w formie  papierowej, lub na innym trwałym nośniku.

Informujemy także o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) albo postępowania Dodatkowo Klient ma możliwość skorzystania z instytucji mediacji lub sądu polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto, Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko IRCA na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.